ανεφοδιάζομαι


ανεφοδιάζομαι
ανεφοδιάζομαι, ανεφοδιάστηκα, ανεφοδιασμένος βλ. πίν. 36

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.